Polityka prywatności

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Steel Hog Sp. z o. o.,
ul. Irysowa 25/A 20-834 Lublin,
NIP: 7123372412
REGON: 38070953400000
KRS: 0000739529

kontakt@steelhog.pl

 

 

 

 1. Przedstawiciel administratora danych osobowych Należy wypełnić, jeśli do reprezentowania w zakresie obowiązków wynikających z RODO, została wyznaczona na piśmie osoba fizyczną lub prawną, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE. Proszę pamiętać, że podać imię i nazwisko/nazwę można jedynie w przypadku, gdy została wyrażona na to zgoda tej osoby. W przypadku, gdy osoby takiej nie wyznaczono należy skreślić cały punkt 2.

 

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

 

Steel Hog Sp. z o. o.,
ul. Irysowa 25/A 20-834 Lublin,
NIP: 7123372412
REGON: 38070953400000
KRS: 0000739529

kontakt@steelhog.pl

 

 

 

 1. Inspektor ochrony danych Należy wypełnić, jeśli został powołany inspektor ochrony danych.

Należy podkreślić, iż do wskazania imienia i nazwiska inspektora ochrony danych, danych należy uprzednio uzyskać jego zgodę na to wskazanie.

 

Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem: https://steelhog.pl/kontakt

tel.

e-mail:

adres do korespondencji:

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]   Proszę określić cel przetwarzania danych. Celem przetwarzania danych może być np. marketing bezpośredni, świadczenie usług. Proszę odwołać się do przesłanek przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednio w odniesieniu do danych zwykłych, szczególnych kategorii danych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, zawartych w art. 6, 9 i 10. Jeśli podstawa prawna przetwarzania wynika z przepisów państwa członkowskiego czy prawa Unii (np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Państwu), proszę wskazać konkretny przepis stanowiącym taką podstawę. W przypadku, gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, proszę wskazać podstawę prawną takiego obowiązku. Przykład został umieszczony we wzorze.

 

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych Pod pojęciem kategorii odnośnych danych rozumieć należy ich typy i rodzaje (np. dane kontaktowe, dane pracownicze, dane genetyczne, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące wykształcenia), a nie zakres informacji pozyskanych o osobie fizycznej (np. imię i nazwisko, adres, numer PESEL)

 

 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

imię i nazwisko, data urodzenia, adres do dostawy, adres do płatności, adres e-mail, nr telefonu,

 

 

 1. Czas przetwarzania danych Proszę określić okres, przez który dane osobowe będą przechowywane albo kryteria ustalenia tego okresu (np. 5 lat od dnia wykonania usługi).

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty złożenia zamówienia, chyba że zostanie ustalone inaczej.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych Proszę wskazać odbiorców (np. Procesor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; Doradztwo prawno-podatkowe Jan Kowalski) albo kategorie odbiorców (np. biura rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych ) danych osobowych – na podstawie RODO odbiorcami danych osobowych są także osoby przetwarzające dane osobowe na zlecenie.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są

Steel Hog Sp. z o. o.,
ul. Irysowa 25/A 20-834 Lublin,
NIP: 7123372412
REGON: 38070953400000
KRS: 0000739529

kontakt@steelhog.pl

 

oraz

FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155 c
31-406 Kraków

NIP 6751496393
REGON 123040091

w zakresie wysyłki wiadomości email z newsletterem.

 

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody Proszę usunąć gdy do przetwarzania nie dochodzi na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Państwa lub osobę trzecią konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli (np. wykonanie zobowiązań płynących z realizacji umowy, itp.)

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej W sytuacji, gdyby przekazywali Państwo dane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W sytuacji gdyby wdrożone zostały zautomatyzowane sposoby podejmowania decyzji, konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli i określenie zasad ich podejmowania oraz znaczenia i przewidywanego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 

UWAGI

 

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, informacje zawarte w klauzuli informacyjnej należy przekazać osobie, której dane dotyczą najpóźniej:

– w ciągu miesiąca od pozyskania danych osobowych

– przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą – gdy dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą

– przy pierwszym ujawnieniu danych osobowych innemu odbiorcy – gdy planuje się ujawnić dane innemu odbiorcy

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STEEL HOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, ul. IRYSOWA, nr 25A, 20-834 Lublin, w celu korzystania z prowadzonej przez steelhog.pl usługi „Newsletter”. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, więcej w Polityce Prywatności.